Hjem

Referat fra generalforsamling d. 27.2.2024

Køng Egnshus

Øbjerggårds Alle 2, Køng, 4750 Lundby


Ordinær generalforsamling for I/S Køng vandværk 27.2.2024


Fremmødte 9

  1. Valg af dirigent. Johansen Jensen valgt.
  2. Beretning om arbejdet i det forløbne år.

Boringen på Bankevejen renoveret. Udgift på 178.642 -kr.

Ledningsbrud på Lundbyvejen. Overvejelser om sektionsmålere. Sættes i værk her til foråret.

Boringerne på sportspladsen undersøges på lignende måde som boringen på Bankevejen.

Beretningen godkendt

  1. Årsregnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet gennemgået af revisor Jørgen Larsen Regnskabet godkendt.

  1. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
  2. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag
  3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Poul- Erik Rønje genvalgt.

Lis-Anne johansen genvalgt.

  1. Valg af revisor og suppleant

Revisor Johannes Jensen valgt

Revisorsuppleant Annelise Christensen

Ref Lis-Anne Johansen


Velkommen til Køng Vandværk

  


 


  

  

Køng Vandværk er nu "ikke erhvervsdrivende".


Som det fremgår af vore vedtægter blev vandværket stiftet i 1938.

Vandværket har i dag ca. 150 medlemmer og leverer vand til ca. 180 husstande.

Alle vandmålere er elektronisk aflæste men kan også aflæses manuelt på selve måleren hvis der skulle opstå tvivl om aflæsningen.

Der er ikke mange ejendomme tilbage i vort forsyningsområde med egen brønd.

Vandværket har egen nødgenerator der starter automatisk ved strømsvigt eller når Seas lukker for reparationer på el-nettet.

Ved længerevarende afbrydelse af vandforsyningen (Ledningsbrud ol.) vil det være muligt at hente vand på vandværket.

Fremover vil vandanalyser være tilgængelige på hjemmesiden.

Vandet i Køng vandværks forsyningsområde er relativt hårdt ca. 21dh.